İzmir Menemen Uğur Okul Öncesi

Eğitim Öğretim

Eğitimde ASDF Modeli
Uğur’da “5 Dil 2 Beceri”
Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem
Reggio Emilia Yaklaşımı Nedir?
Uğur Okullarında Öğrenme Ortamı
U-Ready Programı
Çocuklukta Felsefe: P4U
Okul Öncesi Eğitimde erkenSTEM Yaklaşımı
İkinci Dil Edinimi
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Eğitime Teknolojik Destek
Okul Öncesi Eğitim Programı Değerlendirmesi
Uğur International
Uğur’da Aktif Yaşam
Uğur'da Sanat Var
"U-Bridge" Gönüllülük Platformu

Eğitimde ASDF Modeli

Uğur Okullarında, öğrencilerin yaş grubu özelliklerine göre uygulanan “ASDF Eğitim Modeli’’ ile her alanda gelişim desteklenir. Öğrencilerin doğal bir çevrede ve kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir öğrenme ortamında, kültürel ve sosyal paylaşım içinde bulunarak, deneyimleyerek öğrenmeleri sağlanır.

Uğur Okullarında uygulanan ASDF Eğitim Modeli ile öğrencilerin;

  • Çocuk dostu fiziksel ortamlarda yer alan materyaller, modeller, görseller, dinlenilen müzikler ve araştırma yapılan kitaplar ile tüm gelişim alanları desteklenir.
  • Akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimleri bütünsel yaklaşımla ele alınır. 
  • Duyarlı, sorgulayan, araştıran ve iyi insan olmayı içeren bir dünya vatandaşı olmaları sağlanır.
     

ASDF Nedir? Eğitimde Nasıl Uygulanır?

ASDF; öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimini destekleyen Uğur Okullarına özgü bir eğitim modelidir.

Akademik
Uğur Okullarında, öğrencilerin yaş seviyelerine uygun olarak öğrenme psikolojisinin “Aktif Öğrenme” şekli temel alınarak eğitim içerikleri oluşturulur. Eğitim programı içerisinde bireysel farklılıklar dikkate alınarak öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları belirlenir. Grup içinde öğrencileri düşündüren, problem çözmeye odaklanmalarını sağlayan eğitim materyalleri ve düşünme becerileri kullanılır. Öğrenciler; aktif öğrenmenin içeriğinde yer alan sunuş yoluyla, buluş yoluyla ve yaşayarak öğrenme konusunda merak edip araştırmaya teşvik edilir.

Sosyal
Öğrencilerin, sosyal becerilerinin temeli olan topluma uyumu deneyimleyerek öğrenmeleri sağlanır. Öğrenciler grup içinde görev ve sorumluluklarının bilincinde olmayı, aldığı görev ve sorumluluğu yerine getirip takip etmeyi ve sorumluluğunu yerine getirdiği durum hakkında sorgulama yapmayı öğrenir. Böylece neden-sonuç ilişkisi kurarken sorgulamayı, geliştirmeyi ve sonuçlandırmayı deneyimlemiş olurlar. 

Duygusal
Öğrencilerin duygu düzenleme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir. Özellikle okul öncesi dönemde öğrencilerin olumlu-olumsuz tüm duygularını ifade etmesi ve bunun için kabul görmesini sağlayacak etkinlikler uygulanır. Öğrenme merkezi alanındaki “çözüm merkezi” bu amaçla öğrencilerin bir araya gelip yaşadıkları çatışma durumunun “ne olduğunu, birbirlerinin nasıl hissettiklerini ve yaşadıkları sorunu nasıl çözebileceklerini konuştukları” bir alan olması düşünülerek oluşturulmuştur. 

Fiziksel
Her çocuğun boy, kilo, ince motor ve kaba motor kas gelişimi dikkatle takip edilir. Öğrencilerin tüm gelişim alanlarında, potansiyellerinin en üst seviyeye getirilmesi, ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeteneklerini keşfetmesi sağlanır. Okul öncesi öğrencilerinin “yaratıcılık ve koordinasyon” etkinlikleri; dikkat ve algıyı güçlendirici, iç dünyalarındaki düşüncelerini yansıttıkları içerikler geliştirir. 

Uğur’da “5 Dil 2 Beceri”

Uğur Okullarında öğrenciler, “5 Dil 2 Beceri” temelli eğitim programları kapsamında öğrenim görür. “Mutlu bir nesil yetiştirmek” felsefesi üzerine kurulan Uğur Okulları eğitim programında öğrencilere bu dil ve becerilerinin kazandırılması hedeflenir.

Ana Dil: Öğrencilerin, toplumsal hayattta güçlü bağlar kurmasını sağlayan “ana dili” en iyi şekilde öğrenmeleri, okuma kültürünü doğal ortamlarında kazanmaları, hayallerini ve fikirlerini yazıya dökebilmeleri, küçük yaşlardan başlayarak düzenli kitap okuma alışkanlığı kazanmaları, sözel ifade yeteneklerini geliştirmeleri hedeflenir.

Bilimin Dili Matematik: Yaşamın her alanında yer alan matematiğin, günlük hayattaki yerinin ve öneminin kavratılması hedeflenir. Öğrencilerin problem çözme becerilerinin gelişmesi ve bu becerilerin günlük hayatta da kullanılması amaçlanır. Matematik aracılığıyla öğrencilerin akademik düşünme, sorgulama, çözüm üretme becerileri, bireysel ve grup halinde yapılan etkinliklerle geliştirilir. 
California Üniversitesinde geliştirilen GEMS eğitim programı Uğur Okulları okul öncesi öğrencileri tarafından uygulanmaktadır. Böylece fen bilimleri ve matematik disiplinler arası bir yaklaşımla, eğlenceli bir araştırma projesi kapsamında öğrencilerin yaşayarak öğrenmelerini sağlanır.

Yabancı Dil: Global dünyada bir dünya vatandaşının bilmesi gereken en önemli yetkinliklerden biri olan yabancı dil, Uğur Okullarında okul öncesi dönemden itibaren öğrencilere kazandırılır. Öğrencilerin yabancı dili yalnızca öğrenmeleri değil “edinmeleri” hedeflenir. Böylece yabancı dil, okulun her ortamında ve günlük yaşam içinde aktif olarak kullanılmış olur. 

Teknolojinin Dili Kodlama, Robotik, STEM & erkenSTEM: Uğur Okullarında öğrenciler, çağın gerektirdiği bilgileri edinirken geleceğe de hazırlanır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri kapsamındaki kodlama, dijital vatandaşlık gibi derslerle öğrencilerin teknolojiyi üretmeleri hedeflenir. Türkiye’de ilk defa okul öncesi ve ilkokul kademelerinde Uğur Okullarında uygulanan erkenSTEM eğitim yaklaşımıyla da araştıran, üreten, problem çözebilen nesiller yetiştirilir.

Davranış Dili:  Öğrencilerin öncelikle “iyi insan olmak” felsefesinden yola çıkarak davranış dilini çok iyi öğrenmeleri önemsenir. Kendine güvenen, duygularını tanıyan, sınırlarını bilen ve koruyan, başkalarının sınırlarına saygı duyan, üretmeye ve öğrenmeye hevesli bireyler olarak öğrencilerin topluma katkıda bulunmaları hedeflenir. Bu temelde uygulanan tüm eğitim içeriklerinde öğrencilerin duyarlılık, yardımseverlik, işbirliği, paylaşma gibi davranışlarını geliştirerek iyi insan olmayı içselleştirmesi sağlanır.

2 Beceri: Sanat ve Spor  
Çağdaş, yaratıcı, kendini ifade edebilen ve sorumluluk duygusuna sahip bireylerin sanat ve spor eğitimi ile yetişeceği ilkesinden yola çıkılarak öğrencilere bu bilincin kazandırılması hedeflenir. Okul öncesi öğrencilerinin yaratıcılıklarını geliştiren, hayal ettikleri tüm düşünceleri somut olarak ortaya koymalarını sağlayan çalışmalar sürdürülür. Öğrenme merkezinde tercih ettikleri sanat, hareket ve drama merkezlerinde kurdukları oyunlar çerçevesinde sınıf öğretmenleri öğrencilerinin ilgi ve yeteneklerini takip edilir. 

Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem

Okul öncesi dönem; insan gelişiminin kapsam, hız ve nitelik açısından en yoğun olduğu dönemdir. Okul öncesi dönemde; bedensel, sosyal, duygusal, bilişsel ve dil gelişimleri açısından son derece önemli ve geleceği belirleyen özellikler kazanılır. Bu dönemde çocuğun kazandığı becerilerden biri de erken akademik becerilerdir. Çocuğun içinde bulunduğu tüm sosyal ilişkiler çevresindeki uyarıcı materyaller, bu materyallerle nitelikli olarak etkileşimde bulunması ve aldığı kaliteli eğitim ile tüm becerileri geliştirir. 

Çocukların zihinsel becerilerinin ve duygusal gelişimlerinin yüzde 95’ini tamamladıkları, yaşamın temelini oluşturan bu dönemde öğrencilerin ilgi ve yetenekleri dikkatle takip edilir. Öğrenme hızının çok yüksek olduğu bu evrede Uğur Okulları; öğrencilerin bedensel, bilişsel, duygusal, sosyokültürel, dil ve fiziksel gelişim alanlarındaki potansiyeli en üst seviyede ortaya koymalarını sağlar.

Uğur Okulları Okul Öncesi Eğitimi Bölümü; öğrencilerin bilgiye kendi kendilerine ulaşmalarını, edindiği bilgiden yararlanmalarını ve bilgiyi geliştirme yöntemlerini öğrenmelerini hedefler. Aktif öğrenmeyi sağlayacak olan buluş ve sunuş yoluyla öğrenme tekniklerini, çocuk dostu eğitim anlayışıyla uygular. Öğrenme merkezindeki fen, matematik, evcilik-drama, blok, günlük yaşam becerileri, okuma-yazma, sanat ve hareket merkezleri öğrencilerin çeşitli buluşlar yapabileceği inceleme alanlarıdır.

Bu program ile öğrencilerin kendi motivasyonunu sürekli besleyip canlı tutabildiği, yaşam boyu öğrenen bireyler olarak yetişmesi hedeflenir. Okul-aile iş birliği ve profesyonel öğretmenin öneminin bilincinde, sınıf duvarları dışındaki dünyanın zenginliğini keşfetme yoluyla çocuklardaki potansiyeli açığa çıkarmak amaçlanır.

Reggio Emilia Yaklaşımı Nedir?

Reggio Emilia yaklaşımı temelinde kurgulanan Uğur Okulları okul öncesi eğitimiyle, çocukların hem aklına hem ellerine hem de kalbine seslenilir. İtalya’nın Bologna şehrinin Reggio Emilia kasabasında Loris Malaguzzi adındaki öğretmenin önderliğinde doğan Reggio Emilia yaklaşımı, dünyanın birçok ülkesinde okul öncesi eğitimcilerine ilham kaynağı olmuştur. 

Bilginin çocuk tarafından, akranları ve yetişkinlerle etkileşim halinde yapılandırılmasını hedefleyen Reggio Emilia yaklaşımı; ilişkilere, kültüre ve çevreye büyük önem verir.


Reggio Emilia Yaklaşımının İlkeleri

 • Loris Malaguzzi’nin ilişkisel temelli eğitim fikri doğrultusunda; çocukların birbirleri, aileleri, öğretmenleri ve toplumdaki diğer bireylerle etkileşim ve iş birliği içinde olması desteklenir.

 • Reggio Emilia yaklaşımında çevre, çocukların hayatlarıyla doğrudan ilişkili olup çocuğun hayal gücünü ve yaratıcılığını destekleyecek niteliktedir. Bu nedenle çocukların çevresi, zengin materyallerle düzenlenmeli ve etkileşimi destekler nitelikte olmalıdır.

 • Çocuklara beş duyu organıyla algılanacak somut yaşantılar sunularak onların yeni keşifler yapmalarına fırsat sağlanır.

 • Birey olarak kabul edilen çocuklar, bilgilerini kendi hareket ve etkileşimleri sonucu inşa ederler. Öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla konuşma, dramatizasyon, şarkı söyleme, fiziksel aktivite gibi etkinlikler gerçekleştirilerek duygu ve düşüncelerini somutlaştırmaları sağlanır.

 • Öğretmenler, her çocuğun kendine yetecek biçimde hareket etmesi ve bilgiyi yapılandırması için ortam ve imkan sağlayan bir rehber rolündedir. Öğretmenin hedefi; öğrenciyi doğru bir şekilde tanımak, öğrencinin ilgilerinin, ihtiyaçlarının ve yeteneklerinin potansiyelini ortaya koymasını sağlamaktır.

 

Uğur Okullarında Öğrenme Ortamı

Uğur Okulları öğrenme ortamında; öğrencilerin bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önünde bulundurularak kendilerini keşfedebilecekleri, beceri ve yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri, güvenli bir çevre oluşturulur.  Bilimsel temelli, öğretici ve eğlenceli eğitim programının gerektirdiği materyallerle zenginleştirilen bu ortam, öğrencileri merak edip araştırmaya teşvik eder.

Reggio Emilia felsefesi üzerine inşa edilmiş olan Uğur Okulları okul öncesi eğitim sisteminde çevre, hayal gücünü ve yaratıcılığı destekleyecek şekilde düzenlenir. Çevrenin düzenlenmesinde çocukların tüm duyularına hitap edilmesi esas alınır. 

Öğrenme Merkezi

Öğrenme Merkezi; Uğur Okullarının 5 Dil 2 Beceri yaklaşımını yansıtan, öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlayan çocuk dostu eğitim ortamlarıdır. Öğrenme Merkezi alanında okuma - yazma merkezi, matematik merkezi, blok merkezi, evcilik-drama merkezi; fen, sanat, çözüm, müzik, günlük yaşam becerileri, GEMS merkezleri bulunur. Öğrencilerin farklı merkezlerde, aynı anda bulunarak birlikte çalışmayı öğrenebilmesi, proje başlatması, geliştirmesi, sonuçlandırması ve dış etkenlere rağmen dikkatini odaklayabilmesi sağlanır. Her öğrencinin en çok tercih ettiği merkez; ilgi ve yeteneğinin en çok olduğu merkez olarak belirlenir. Çünkü çocuklar yapabildikleri işlerin ortamını daha çok tercih ederler. Çözüm merkezinde ise proje geliştirirken yaşadıkları sorunları nasıl çözebileceklerini konuşup uzlaşabilecekleri bir ortam sağlanır.

U-Ready Programı

Uğur Okulları U-Ready programı ile okul öncesinden 1. sınıfa geçecek öğrencilerin bir üst kademeye uyum sağlayarak psikolojik olarak hazırlanmaları sağlanır. 

Akademik takvime yerleştirilen ve müfredat dahilinde planlanıp 2 ay boyunca uygulanan bu programla öğrencilerin;

 • Gelecek ile ilgili hayal kurmaları, heyecan duymaları,
 • Plan yapma becerilerini geliştirmeleri,
 • Herhangi bir kaygı duymadan değişimi mümkün olduğunca normalleştirmeleri,
 • Yeni sınıflarına uyumlarını rahat ve kolay bir şekilde sağlamaları amaçlanır.

Uğur Okullarında ilkokul yaşantısı, okul öncesi eğitiminin devamı niteliğinde olup P4U, Asalet ve Zarafet dersi gibi her iki birimde de bulunan çalışmalar ile öğrencilerin geçecekleri yeni ilkokul sistemini içselleştirmelerine yardımcı olunur. Öğrenciler gerek ortak öğretmenler gerekse sosyal etkinlikler sırasında ilkokul öğretmenlerini görme ve tanıma şansını yakalar. Öğrencilerin yaşantılarındaki bu ilk ve büyük geçişte sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve yöneticilerinin desteği ile eğitim programındaki geçiş süreci psikolojik olarak en olumlu şekilde tamamlanır.


Erken Çocuklukta Felsefe: P4U

Sosyal gelişimi desteklemek, farkındalık yaratmak, sorgulama ve tartışma kültürünü oluşturmak amacıyla Uğur Okullarında “Erken Çocuklukta Felsefe (P4C)” eğitimi uygulanır. P4C eğitimi Uğur Okullarında P4U (Uğur’da Felsefe) olarak adlandırılır.

Uğur Okullarına özgü bir müfredat ile literatürden destek alınarak başlanan P4U ile okuma, yazma, dinleme becerilerinin desteklenmesi; düşünme, sorgulama, düşünüp sorgulayarak yeni fikirler geliştirmesinin ve tartışma kültürünün öğrencilere kazandırılması amaçlanır.
 

Çocuklukta Felsefe: P4U

Sosyal gelişimi desteklemek, farkındalık yaratmak, sorgulama ve tartışma kültürünü oluşturmak amacıyla Uğur Okullarında “Çocuklukta Felsefe (P4C)” eğitimi yapılır. P4C eğitimi Uğur Okullarında P4U (Uğur’da Felsefe) olarak adlandırılır.Uğur Okullarına özgü bir müfredat ile literatürden destek alınarak başlanan P4U ile okuma, yazma, dinleme becerilerinin desteklenmesi, düşünme, sorgulama, yordama bilincinin ve tartışma kültürünün öğrencilere kazandırılması amaçlanır.

Okul Öncesi Eğitimde erkenSTEM Yaklaşımı

Uğur Okullarının okul öncesi ve ilkokul kademesinde benimsediği erkenSTEM yaklaşımı ile sorgulayan, problem çözebilen, analitik düşünen, yaratıcı, iletişim becerileri yüksek nesiller yetiştirilmesi hedeflenir. erkenSTEM yaklaşımıyla 4 – 10 yaş arasındaki öğrenciler, 8 aylık eğitim süresince her iki ayda bir projeyi hayata geçirirken küçük yaştan itibaren ezbercilikten uzak bir eğitim alma şansına sahip olur.

Türkiye’de ilk defa okul öncesi ve ilkokul düzeylerinde Uğur Okullarında uygulanan erkenSTEM eğitim yaklaşımıyla, 21. yüzyılın araştıran ve üreten bireyleri yetiştirilir. erkenSTEM etkinliklerinde okul öncesi ve ilkokul kademesindeki tüm öğrenciler kendi seviyelerine uygun bir Bilgi Temelli Hayat Problemi (BTHP) için çözüm üretirken öğretmen rehberliğiyle zenginleşebilecek materyallerle çalışır. Bu sayede öğrenciler, ekipler halinde kendi projelerini üretirken, tasarlanan farklı projeleri de inceleyerek vizyoner bir bakış açısı kazanır. erkenSTEM etkinlikleri, Bahçeşehir Üniversitesi STEM biriminin (BAUSTEM) yurt dışı ve yurt içinde yürüttüğü araştırmalara dayanarak oluşturulan erkenSTEM temaları çerçevesinde yürütülür.

“Yeşil Dünyamız, Makineler Dünyası, Bilişim Dünyası, Hayal Dünyası” olarak belirlenen erkenSTEM temalarında, velilerin ya da öğretmenlerin değil; bizzat öğrencilerin kendilerinin araştırdığı, fikir yürüttüğü, tasarladığı ve yarattığı prototipler, makineler, algoritmalar, matematiksel modeller oluşturulur. Öğrencilerin Bilgi Temelli Hayat Problemi üzerine çalıştığı, çözüm üretirken farklı disiplinlere başvurduğu, ürün geliştirirken 21. yüzyıl ihtiyaçlarını öne çıkardığı; meslek gruplarını öğrendiği ve arkadaşları ile ortak bir hedef doğrultusunda beraber çalıştığı erkenSTEM derslerinin ürünleri, tüm süreçlerin sonunda öğrencilerin kendi sunumlarıyla takip edilir.

erkenSTEM etkinliklerinde kaynak olarak, BAUSTEM’ in desteği ve iş birliği ile yazılmış olan; öğretmenler için “erkenSTEM Program Kitabı” ile öğrenciler için “Etkinlik Kitabı” ve “Hikaye Kitabı” kullanılır.

İkinci Dil Edinimi

Başka bir dilde yetkin olmak için iki yöntem bulunur; yabancı dil öğrenme ve ikinci dil edinimi. Bu yöntemler yaş ve gelişim özelliklerine göre farklı şekillerde uygulanır. Uğur Okulları okul öncesi ve ilkokul kademelerinde ikinci dil edinimi esastır. 

Yabancı dil öğrenme; başka bir dile ait kuralları bilmek, bu kuralları bilinçli olarak dilde uygulamak yani kişiye ait olmayan, tam olarak içselleştiremeyeceği bir dil hakkında bilgiye sahip olmaktır. 

İngilizceyi Edinmek

Dil edinimi; ana dil öğrenimi ile benzerlikler gösterir ve daha çok bilinçaltıyla ilgili bir süreçtir. Kişi, o dile ait kuralların farkında olmadan, aynı ana dilinde olduğu gibi kendine doğru ve yanlış gelen hisler doğrultusunda, doğal ve akla kendiliğinden gelen cümlelerle ikinci dili kullanır. Bağlamsal edinim esastır ve diller arası çeviri beklenmez.

Dil ediniminde keyif almak ve mutlu olmak temel unsurlardandır. Kaygı düzeyinin minimumda olduğu derslerde öğrenci oyuna odaklanırken, şarkı söylerken, etkinliklere dahil olurken İngilizceyi farkında olmadan edinir. Dil edinimi, kaygıdan, sorgulamadan uzak ortamlarda, ana dili ile kıyaslama yapmadan daha hızlı ve verimli şekilde gerçekleştiği için derslerde öz güven geliştirici aktiviteler ile birlikte ve Türkçe kullanılmadan yapılır.

İkinci dil ediniminde; öğrencinin ikinci dili ana dili gibi ihtiyacı olduğu her an, doğal şekilde konuşabilmesini amaçlar. Edinim, bu amaç doğrultusunda titizlikle kurgulanan sınıf ortamında, ihtiyaca yönelik kaynak ve materyallerle, dengeli ve özenle yapılmış teknoloji entegrasyonu ile Türk ve yabancı uyruklu öğretmenlerle yapılır. Doğrudan öğretim yapmadan, öğrencilerin İngilizceye maruz kalarak dili edinmeleri planlanır ve uygulanır. 

İngilizceyi Yaşayarak Edinmek

Uğur Okullarında İngilizce derslerinde kullanılan kaynaklar, materyaller ve teknikler, öğrencilerin tüm duyuları aracılığı ile bilgiyi içselleştirebileceği, aktif olarak sürece dahil olabileceği ve duygularıyla deneyimlerini birleştirebileceği edinim ortamları sunmak üzere seçilir ve kurgulanır.

Uğur Okulları İngilizce dil ediniminin temelinde, bilgilerin duyular ile birleştiğinde daha anlamlı ve kalıcı olduğu yaklaşımının hakim olduğu İngilizceyi yaşayarak edinme vardır. Bilgiyi sadece dinleyerek öğrenmek yerine hissederek, görerek, gözlemleyerek ve deneyimleyerek edinmeleri sağlanır. Bu sebeple farklı edinme yöntemlerine sahip olan öğrenciler, çoklu algı edinim ortamları ile kendi edinim modellerine ve tercihlerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Uğur Okullarında, dil edinimini artırmak ve öğrencilerin hayatına daha fazla İngilizceyi uyarlamak adına İngilizce karşılama, kahvaltıda İngilizce sohbet, koridor oyunları gibi ders dışı etkinlikler de uygulanır. 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Uğur Okullarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Birimi tarafından, “Her çocuk eşsizdir.” anlayışıyla Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik yaklaşımı benimsenmiştir. 

Türkiye’de ilk kez Uğur Okullarında hayata geçirilen Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik ile her öğrenci alanında uzman psikolojik danışman ve psikologlar tarafından izlenir ve öğrencilerin gelişim planlarını yapabilmeleri için en geçerli bilimsel araçlar kullanılır. Bu amaçla en uygun danışmanlık yöntemleriyle öğrencilerin her birinin bilinçlenmesine ve doğru bir yol haritası çizmesine katkı sağlanır. Portfolyo çalışmaları yapılarak öğrencilerin kişisel gelişim yol haritası, onlarla beraber oluşturulur, öğrencilerin güçlü ve gelişmesi gereken yönleri takip edilir, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda öğrenciye eğitsel ve bireysel rehberlik yapılır.


Sosyal-Duygusal Gelişim Etkinlikleri
Uğur Okulları teknolojinin hızla gelişmesiyle gelecekte insana özgü olan sosyal - duygusal becerilerin daha önemli hale geleceğini biliyor ve öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Bu amaçla öğrencilere; Empati, Hoşgörü, Duygusal Zeka, Olumlu Benlik Algısı, Sosyal Beceri, Özgüven, Dayanışma, İyimserlik, Öz Farkındalık, Haklar ve Sorumluluklar, Başkalarına Güven Duymak, Kişisel Mahremiyet konularında dersler verilir ve onların bu özelliklere sahip bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunulur. 

İlgi Yönelim Testi
Öğrencilerin ilgi alanları ve yönelimleri erken yaşta tespit edilerek kişisel ve sosyal gelişimlerini bu yönde desteklemek amacıyla uygulanır. Bu testin sonucu, veliler ile paylaşılarak öğrencinin neye ilgisi olduğu ve ne şekilde yönlendirilmesi gerektiği konularında ebeveynlere yol gösterilir. 

Cognitive Development Measurement System (CODEM)
PDR Birimi, öğrencilerin bilişsel gelişim alanları konusunda bilgi edinerek gelişimlerine yardımcı olmayı hedefler. Bu kapsamda öğrencilere, Bahçeşehir Üniversitesi ve Uğur Okulları PDR Birimi tarafından hazırlanan ve onların birçok farklı gelişim alanını değerlendiren CODEM uygulanır. Yapılan değerlendirmeler ile ilgili anne, baba ve öğretmenlere geri bildirimler verilir; gelişmesi gereken alanlarla ilgili uzman psikolojik danışman ve psikologlar tarafından öğrenciye özgü çalışmalar yapılır. CODEM sonucuna göre elde edilen veriler öğrencilerin bilişsel gelişimlerini ve akademik başarılarını olumlu yönde etkileyecek şekilde kullanılır. 

Bireysel Görüşmeler
Uğur Okullarında, bireyi merkeze alan PDR anlayışı doğrultusunda öğrencilerle okula uyum sağlama sürecinden itibaren öğrenciyi tanıma çalışmaları gerçekleştirilir. Bu amaçla tanıma formları, test ve envanterler gibi ölçme araçları kullanılır. Bu ölçeklerin sonuçları öğrenci ve velilerle yapılan bireysel görüşmeler ile paylaşılır. Buna ek olarak, öğrencilerimizle gelişim süreçlerini, arkadaşlık ilişkilerini, akademik gelişimlerini, zorlandıkları süreçlerde karar verme yetkinliklerini, stresle baş etmede yaşadıkları güçlükleri, kendilerini tanıma süreçlerini, sosyal ve duygusal gelişimlerini takip etmek için bireysel görüşmeler yapılır.

PDR Paylaşım Odaları 
PDR Paylaşım odaları, psikolojik danışmanların ve psikologların bireysel görüşmelerini en sağlıklı şekilde gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak ve danışmaya gelen öğrenci ile velilerin kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacak şekilde tasarlanır. PDR paylaşım odaları; ofis görünümünden uzak, görüşmeye gelen kişiyi rahat hissettirerek onun kişisel gizliliğini koruyup duygu ve düşüncelerini daha iyi ifade edebilmesine olanak tanıyacak şekilde kurgulanır. PDR Paylaşım odaları; kalabalığın olmadığı, gün ışığı alan ve sessizliğin sağlanabildiği bir alanda konumlandırılır. Enerji veren renkler ortama hakimdir.

Ana-Baba Eğitimleri ve Paylaşım Grupları 
Uğur Okulları PDR Birimi tarafından çocuk yetiştirme konusunda doğru ve etkili yaklaşımların paylaşıldığı ve anne-babaların da sürece aktif olarak katıldığı ebeveyn atölyeleri ile çözüm odaklı grup çalışmaları düzenlenir. Bu çalışmalar Yeni Kuşak Anne-Baba Atölyesi, Yaratıcı Sanat Atölyesi, Bilinçli Teknoloji Kullanımı, Sorumluluk Bilinci ve Uyku Alışkanlığıdır. Bu atölyeler aracılığıyla anne-babalar, kendini ve başkalarını seven, kendini ve başkalarını olduğu gibi kabul eden, mutlu, farklılıklara saygılı olmayı bilen, kendini ve duygularını iyi ifade edebilen, doğru kararlar alabilen bir çocuk yetiştirmenin yollarını eğlenerek öğrenirler.

Öğretmen Atölyeleri
Kendini tanıyan, iletişim becerileri yüksek, stresle baş etmeyi bilen, öz güvenli öğretmenler öğrencileriyle daha verimli iletişim kurabilir. Bu nedenle Uğur Okulları PDR birimi, öğretmenlere farkındalık kazandırmak ve iletişimi güçlendirmek adına yapılan atölye çalışmalarına önem verir. Öğretmenlere yönelik Sanat Terapisi ve Gelişimde Zirve Atölyeleri gerçekleştirilir. 

Asalet ve Zarafet Dersi
Uğur Okullarında öğrencilere kazandırılması hedeflenen davranış dili, okul öncesinden itibaren asalet ve zarafet dersi kapsamında öğretilir. Öğrencilerin kibar, görgü kurallarını bilen, ortak paylaşım alanlarında ve sosyal ortamlarda başkalarını incitmeyecek, rahatsız etmeyecek şekilde davranmalarını amaçlayan bir derstir. Asalet ve zarafet dersi; ilk dönem boyunca kişisel bakım, etkili iletişim becerileri ve sihirli sözcükler temalarında işlenir. Kişisel bakım teması, beden temizliğinden çevre temizliğine kadar temiz olmak ile ilgili bütüncül bir bakış açısı ile işlenir. Etkili iletişim becerileri temasında, öğrenciler başkalarıyla iletişim kurarken kibar olmayı ve ortama uygun davranış sergilemeyi öğrenirler. Sihirli sözcükler temasında ise teşekkür etmenin, özür dilemenin, selamlaşmanın iletişimdeki sihirli etkisini deneyimlerler. 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Öğrenciler, Uğur Okulları Bilgi ve İletişim Teknolojileri (U-BİT) etkinliklerinde teknoloji dünyası ile tanışır. U-BİT etkinliklerinin okul öncesi kazanımlarında öğrencilere, algoritma mantığı kavratılarak öğrencilerin problem çözme becerisi edinmeleri amaçlanır. U-BİT dersi müfredatı, bütünleşik eğitim modeline uygun ve modüler olarak tasarlanır.

Okul öncesi KG2 seviyesinde, “Bilgi Teknolojileri ve Kodlama” olarak 2 modül yer alır. KG1 seviyesinde ise “Bilgi Teknolojileri, Kodlama, Oyun Tasarımı ve Robotik” olarak 4 modül bulunur.

Bilgi Teknolojileri Modülü
Öğrencilere temel bilgisayar becerilerinin kazandırılması hedeflenir. Bilgisayar ile bilgisayarın temel kavramlarını, giriş-çıkış ünitelerini kavramaları amaçlanır.

Kodlama Modülü
Öğrencilerin sistematik, bilişimsel düşünme becerisi kazanmaları ve algoritmik düşünme yeteneklerini geliştirerek sorunlara hızlı, pratik çözümler üretmeleri amaçlanır.

Oyun Tasarımı Modülü
Öğrencilerin yaratıcı düşünme ve oyun tasarlama becerileri kazanması hedeflenir. Bu modülde öğrencilerin bir oyun için gerekli aşamaları öğrenerek kendi oyunlarını tasarlamaları amaçlanır. Bu sayede öğrencilerin analitik, yaratıcı ve bilişsel düşünme, kendini ifade edebilme becerileri edinerek üretken bireyler haline dönüşmeleri hedeflenir.

Robotik Modülü
Öğrencilerin kodlama dersinde edindiği kazanım ve becerileri, somut nesneler ile birleştirerek ürün ortaya çıkarmaları ve bu kazanımları gerçek hayatta yansıtmaları hedeflenir.

Eğitime Teknolojik Destek

U-Digital

U-Digital ile öğrencilerin tüm verileri online sistem üzerinde tutularak düzenli bilgi akışı sağlanır. Akademik ve sosyal gelişim süreçleri platform üzerinden takip edilebilir.

U-Digital ile; 
    
 • Güncel duyuru ve mesajlara, haftalık hatırlatmalara anında ulaşılabilir.
 • Akademik bilgiler, rehberlik, etkinlikler, ödevler ve özel görüşme günleri görüntülenebilir.
 • Ders programı, yemek listesi, akademik takvim bilgilerine ulaşılabilir.

STOYS

Uğur Okullarının Servis Tabanlı Okul Yönetim Sistemi olan STOYS ile tüm veriler tek bir kaynakta toplanır. Tüm veriler üzerinde yapılan doğru analiz ve Ar-Ge çalışmaları eğitim kalitesini artırma şansı sunar. Öğrenci, veli ve öğretmenlerin bir arada olduğu web tabanlı sistemde öğrencilerin sınav sonuçlarına, akademik bilgilerine, akademik takvime, ödevlerine, ders notlarına, sosyal gelişim süreçlerine, rehberlik hizmetleri ve kampüse ait bilgilere (derslik, sınıf, servis, yemek menüsü) erişilebilir. 

Okul Öncesi Eğitim Programı Değerlendirmesi

Öğrencinin Değerlendirilmesi    
Öğretmenler tarafından öğrencilerin sosyal hayatlarındaki davranışları ve çevrelerine sergiledikleri tutumları doğal ortamında gözlemlenir. “Gelişim Gözlem Formu” ile çocukların gelişimleri kayıt altına alınır. Bütün gelişim alanlarını kapsayan bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkların özetlenmesi, dönem sonlarında olmak üzere yılda iki defa hazırlanıp karne niteliğinde ailelerle paylaşılan bu form ile gerçekleştirilir.

Her öğrenciyle ilgili bireysel farklılıklar dikkate alınarak öğrencileri olumlu yönde geliştiren çalışmalar uygulanır. Gerekli durumlarda ailelerle iş birliği yapılarak öğretmenin okulda desteklediği süreci ailenin de evde desteklemesi istenir. Böylece öğrencilerin potansiyelini en üst seviyede ortaya koyacakları tutum ve davranışlar geliştirilir.

Öğretmenler her gün bitiminde, online platformlarda yer alan “Okul Öncesinde Bir Gün” alanında çocukların günlerini kısa notlar halinde anne-babalarla paylaşır. Böylece veliler için ortak veya öğrenciye özel mesajlar yazılarak çocuklarının gelişimlerini takip etmelerini sağlayacak aktif bir ortam sağlanır.

Eğitim Programının Değerlendirilmesi    
Bahçeşehir Üniversitesi desteğiyle hazırlanan eğitim programı bilimsel temelli bir içerik taşır. Akademik dünyadaki son gelişmeler ışığında hazırlanan eğitim içeriklerindeki planlama ve uygulama sürecinde öğretmenlerin ve yöneticilerin gözlemleri takibi son derece niteliklidir. Öğretmenlerin planlanan ve uygulanan eğitim süreçleri arasındaki tutarlılığı, ortaya çıkan yeni gereksinimlerin neler olduğunu belirlemeleri ve günlük eğitim akışında yer alan genel değerlendirme bölümüne kaydetmeleri sağlanır.
Eğitim programında öğrencilerin algılarını harekete geçirecek “Merak Uyandırma”, “İlk Beyin Haritası” ve “Ne Öğrenmek İstiyorum?” çalışmaları ile programın içeriğine öğrenciler ve öğretmenler ekip olarak dahil olurlar. Bu aşamaların sonunda altı haftalık tema konularını “Ne Öğrendim?” ve “Son Beyin Haritası” çalışmaları ile değerlendirirler. 

Öğretmenin Kendini Değerlendirmesi   
Gerekli mesleki eğitimi üniversitelerde tamamlamış olan Uğurlu öğretmenler kendi becerilerinin, yaratıcılıklarının ve pedagojik bilgilerinin farkında olarak profesyonellik ile mesleklerini ortaya koyarlar. Aynı zamanda “Sürekli gelişim” yaklaşımıyla gerek kişisel becerilerini gerekse mesleki bilgilerini geliştirecek planlamalar yaparlar. Program ve uygulama sürecinde Bahçeşehir Üniversitesi ile işbirliği içinde gerçekleştirilen okul öncesi seminer ve sempozyumlarından faydalanırlar. Gelişmek istedikleri yönlerin farkında olup bu konuda araştırmaları ve eğitimleri takip ederek bu eğitimleri talep ederler. 
Uğur Okulları ailesinin her ferdi, kişisel ve mesleki gelişimine önem vererek sürekli kendini yeniler.
 

Uğur International

Uğur International'ın gerçekleştirdiği yurt içi ve yurt dışı gezi programları ile öğrencilerin farklı disiplinlere dayanan kazanımlar nezdinde akademik, duygusal, sosyal ve kültürel gelişimleri gözetilir. Müfredatı destekleyici her türlü yurt içi ve yurt dışı gezi ve etkinlikler, belli bir akademik hedef içinde tasarlanıp uygulanır ve okul içinde çalışmalarını sürdüren Uğur International tarafından yürütülür. 

Uğurlu öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı gezi programları sayesinde genel kültürlerini ve vizyonlarını genişletirken, gittikleri şehir veya ülkenin tarihini ve sanatsal alanlarını ziyaret ederek farklı kültürleri tanımaları sağlanır. Planlanan tüm etkinlikler, öğrencilere farklı bakış açısı kazandırmayı ve gelecekteki eğitim yaşantılarına yön vermeyi sağlayacak şekilde tasarlanır.

Öğrencilerin yurt içi gezileri sayesinde ülke genelindeki birçok farklı tarihi ve doğal güzelliği görme şansını elde etmeleri sağlanır. Yurt içi gezileri ile öğrencilerin eğlenirken öğrenmesi, farklı deneyimler kazanması, yaratıcı öğrenme ortamlarında bulunması, meslekleri yerinde görerek erken yaşlarda farkındalıklarının artmasına olanak tanınır. 

Uğur’da Aktif Yaşam

Okul öncesi dönemde yapılan beden eğitimi ve spor aktiviteleri çocukların temel motor becerilerinin yanında, sosyal ve bireysel gelişimlerini önemli ölçüde etkiler. Sportif oyunlar içinde çocuk kendi bedenini tanır, yeteneklerinin farkına varır, paylaşma ve yardımlaşmayı öğrenir. Sorumluluk alma ve düzenli çalışma alışkanlığı edinir. 

Bedenini doğru bir şekilde kullanabilen bireyler, kişilik gelişiminin temel ögesi olan öz güveni kazanmayı da başarırlar. Bu sebeple okul öncesi dönemde hareket gelişimi önemlidir ve derslerdeki çalışmalar bu yönde yapılır.

Beden eğitimi ve spor; sistemli, disiplinli, belirlenen hedefe ve başarıya ulaşmak için yapılan aktiviteler bütünüdür. Bu kapsamda Uğur Okullarının spora yaklaşımı, bir yaşam biçimi olmaya yönelik ve derslere entegre edilmiş haldedir. Sportif etkinlikler sayesinde öğrenciler çalışkan olma, sabırlı olma, kazanma ve kaybetmeyi öğrenme konusunda gelişirler. Spor ile yetişen bir çocuk hayatta her zaman daha güçlü, daha sorumluluk sahibi ve daha disiplinli olacaktır.

Uğur’da Satranç

“Uğurlu ellerden geleceğe hamleler” felsefesi öğrencilere çocuk dostu satranç sınıflarında modern teknoloji ve öğrenme yöntemleri ile satrancı sevdirip eğlenerek öğretme amaçlanır. Okul içi satranç turnuvaları ile turnuva deneyimi kazandırılır. Derslerde öğrencilerin gelişimleri takip edilir, potansiyeli yüksek öğrenciler keşfedilir, velileri bilgilendirilip yönlendirilir. 

Satranç dersleri ile öğrencilerin; yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek çok yönlü düşünebilmesine, araştırma, problem çözme becerisini geliştirmesine, çözümüne yönelik yeni stratejiler geliştirebilmesine, rekabet koşulları oluştuğunda kendisine ve başkalarına karşı saygılı olmasına, kapasitesini geliştirerek en üst düzeyde kullanabilmesine ve kendi kendini yönetebilmesine, hesap yeteneğinin gelişmesine ve bu gelişimin ders başarılarının yanı sıra hayata bakış açılarının gelişmesine katkı sağlanır. 

Uğur'da Sanat Var

Uğur Okulları Kültür Sanat Dersleri ile çağdaş, yaratıcı ve ne istediğini ifade edebilen bireyler yetiştirmek hedeflenir.

Uğur Okulları bünyesinde okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için tasarlanan görsel sanatlar, müzik, eğitici drama eğitimleri ile hayal gücü ve estetik anlayışı gelişmiş, karar verebilen, empati kurabilen bireyler yetiştirilmesinin yanı sıra öğrencilerin beden dilini kullanabilmesi ve ne istediğini iyi ifade edebilmesine yönelik eğitimler verilir. 

Görsel Sanatlar Eğitimi
Uğur Okullarında Görsel Sanatlar dersi ile bireyin yaratıcılığını geliştirerek analitik düşünme becerisinin gelişimini sağlamak, araştırıcı, sorgulayıcı, değerlendirebilen bir kimlik ve grup çalışması anlayışı kazandırmak amaçlanır. Plan yapabilme beceri ve anlayışını kazandırmak, özgün ve yaratıcı bir anlayış geliştirmek, sezgi gücünün gelişimini sağlamak hedeflenir.

Görsel sanatlar etkinliklerinin okul öncesi kademesinde öğrencilere motor becerileri gelişimi, dil gelişimi, karar verme, görsel öğrenme, yenilikçilik, kültürel farkındalık ve gelişmiş akademik performans gibi farklı beceriler sağlar.

Sanat Atölyesi
Uğur Okulları okul öncesi eğitiminde “Atelier” adı verilen bir sanat atölyesi bulunur. Öğrenciler bu atölye ortamında farklı materyallerle eserler ortaya çıkarır. Kesme, üç boyutlu çalışmalar, boyama, seramik kili, artık materyal ve çizim masalarının bulunduğu Atelier’de eğitimler gerçekleştirilir.

Müzik Eğitimi
Uğur Okulları bünyesinde sanata verilen önem ile öğrencilerin bilişsel başarıları desteklenir. Özellikle Orff teknikleri ve Beden Perküsyonu ile oluşturulan müzik eğitimleri sayesinde öğrencilerin ritim, müzik, dans ve konuşma yetenekleri olgunlaştırılır. Bu prensip ile tasarlanan derslerde temel Orff enstrümanları kullanılarak aktiviteler uygulanır. Enstrüman kullanmadan müzik yapmanın en eğlenceli yolu beden perküsyonudur. Bu sayede öğrenciler müziğin temel öğelerinden ritim ile tanışır. Eğitimlerde bireysel yaratıcılık yolu ile estetik anlayışın ve sosyalleşmenin geliştirilmesi sağlanır. 

Hazırlanan yıllık planlama dahilinde, herhangi bir sanatsal alan üzerine gelişmesi istenen ve ilgisi olan öğrencilere okul öncesi dönemde bale, modern dans, halk oyunları kursları; ilkokul ve ortaokul seviyesinde ise bu kurslara ek olarak gitar, keman, piyano, bağlama, yan flüt, modern dans, yaratıcı drama, görsel sanatlar gibi alanlarda eğitimler verilir.


Uğur’da Eğitici Drama
Uğur Okullarında eğitici drama etkinlikleri, hem sınıf öğretmenlerinin eğitim programı içerisinde hem de drama öğretmenleri tarafından drama derslerinde uygulanır. Bir eğitim yöntemi olarak eğitici drama; bir eylemin, olayın, duygununun, çeşitli rollerin, bir kavramın, konunun ya da öykünün, şiirin, canlı ya da cansız varlıkların sözel ya da sözsüz, kendiliğinden davranışlarla, taklit yolu ile temsili olarak ifade edilmesi, canlandırılmasıdır.

Drama etkinliklerinin amacı, öğrencilerin her alanda kendini daha fazla tanımasına olanak sağlamaktır. Öğrenciler, canlandırdıkları olgunun özelliklerine bürünürken, kendini ve insanları farklı açıdan görmeye çalışır. Hayal ve yorum gücünü kullanarak çevresini tanır. Duygularını, heyecanlarını harekete geçirir. Öz saygı, öz denetim, öz sevgi, empati gibi kavramları içselleştirerek, yaparak ve yaşayarak öğrenir. Eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesi yani çocuklara istenilen davranışların, alışkanlıkların ve tutumların kazandırılması için uygun çalışma tekniği eğitici dramadır.
 

"U-Bridge" Gönüllülük Platformu

Sağlıklı bir öğretim ancak okul, öğrenci ve veli iş birliği ile tamamlanır. Uğur Okulları geleceğin bireylerini yetiştirirken velilerini de bu geleceğe hazırlar.

Uğur Okulları eğitim sisteminde okul-aile iş birliğine büyük önem verilir. Bu kapsamda “U-BRIDGE” adı altında bir “gönüllülük” platformu oluşturularak ebeveynlerin okulun bir parçası olmaları ve eğitim programı uygulanırken okulla çalışmalar yürütmeleri amaçlanır.

Farklı uzmanlık alanlarına sahip olan ebeveynler; okullarımızda yürütülmekte olan etkinliklere gönüllü olarak katılır, eğitim ve araştırmalara destek verirler.

Okul-aile iş birliğine inanan ve bu konuda desteklerini esirgemeyen velilere, yürütülen gönüllülük çalışmaları sonucunda katılım belgesi verilir

Uğur'da Başarı Bir Gelenektir!
OKULÖNCESİ ÖĞRETMENİ
AYLİN PEHLİVAN
SATRANÇ ÖĞRETMENİ
ERSEN MOLLA
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
HAVVA KÜBRA BURAK
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ
SİMAY BAHAR
ASALET VE ZERAFET ÖĞRETMENİ
EDA DOĞAN
MÜZİK ÖĞRETMENİ
DENİZ KANER
U-BİT ÖĞRETMENİ
MEHMET ALPER AYAZ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
YASEMİN ÖZGÜR
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
BERNA ŞEKERCİ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
JEAN LUC IGIRANEZA
DRAMA ÖĞRETMENİ
CAFER KANMIŞ
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ve REHBERLİK ÖĞRETMENİ
İREM FİLİZ
KAMPÜS MÜDÜRÜ
GÜNEŞ TOPRAK

Uğur'da Fark Yaratan Uygulamalar

Çocuklukta Felsefe (P4U)
DETAYLI BİLGİ

Enver YÜCEL
BUEK Başkanı

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak bir düşle yola çıktık; bugün dünyada 4 kıtaya yayılan global bir eğitim ağına dönüştük. Kaliteli eğitimi ülkemizin her noktasına götürmek, her çocuğumuz ile buluşturabilmek üzere sürdürdüğümüz çabamız bugün sınırları, ülkeleri aştı.

 

Global eğitim ağımızın bir parçası olan Uğur ailesinin her ferdi, geleceğin kapılarını aralayacak ve global vizyona sahip bir ailenin mensubu olacaktır.  

Her birinizin yeni düşlere yelken açması ve düşlerinizi gerçeğe dönüştürmeniz dileklerimle…

 

 

Nil ÇİÇEK
Uğur Okulları Genel Müdürü

Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi “Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır…” 
Biliyoruz ki bir öğretmen bir çocuğu, bir çocuk ise dünyayı değiştirebilir. 
Uğur Okulları olarak öğrenmenin ve öğretmenin gücüne inanarak 1968 yılında başladığımız eğitim yolculuğunda binlerce Uğurlu öğrenci ile buluştuk ve buluşmaya devam edeceğiz. 
Öğrencilerimize akademik ve bilimsel eğitimin yanı sıra ‘iyi insan’ olma bilincini aşılamayı, sosyal sorumluluk farkındalığı kazandırmayı sürdüreceğiz. 
Yarınları inşa ederken hedefimiz hem dönemin ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen hem de geleceğin gereksinimlerinin farkında olan bireyler yetiştirmektir. 
 

 

İzmir Menemen Uğur Okulları Kampüsü

İletişim

Yahşelli Mahallesi 6335/1 Sokak No:12 Menemen/İzmir
0232 832 16 16
Sizi Arayalım
×
Sizi Arayalım