Yabancı Dil Eğitimi

Eğitim

Uğur’da İngilizce

Uğur Okullarının İngilizce programı ile öğrencilerin yabancı dil becerilerinin yanında bilişsel ve iletişimsel becerilerinin artırılması da hedeflenir.

Proje Temelli Öğrenme

Uğur Okulları yabancı dil müfredatı, proje temelli öğrenmeye dayanır. ERASMUS, E-Twinning, Exchange ve Mentora Summer gibi birçok farklı proje bazlı çalışma hayata geçirilir.

Araştırma Temelli Yaklaşım

Uğur Okullarının araştıran, sorgulayan, okuyan ve okuduğunu yorumlayabilen öğrenciler yetiştirme hedefi, MUN/JMUN Club, Reading Club gibi okul kulüpleriyle desteklenir. Birleşmiş Milletlerin gerçekleştirdiği Model United Nations (MUN) konferanslarında öğrenciler dünyanın değişik ülkeleri adına küresel sorunları tespit edip çözüm üretir, öğrencilerin gelişimlerine ve öz güvenlerine büyük ölçüde katkı sağlanır.

Ölçme ve Değerlendirme

Uğur Okulları öğrencilerinin tüm akademik yıl boyunca gelişimleri Ongoing Assessment System ile takip edilir. Yıl başında ve sonunda UET (Uğur English Test) ile ölçümlenen öğrenci başarıları, yılda 4 kez devam eden URT (Uğur Revision Test) ile izlenir. Öğrencilerin yapamadıkları değil yapabildikleri konuların sınandığı bu sistemde süreç boyunca sürekli yönlendirilir.

Zihinsel Gelişim

Jean Piaget ve Jerome Bruner’e göre bilişsel gelişim, bireydeki bellek, akıl yürütme, düşünme ve dildeki değişimleri kapsar. Uğur Okulları öğrencilerinin dil öğrenimi açısından içinden geçtikleri bilişsel süreçler yaratıcılıklarını ve deneysel yaklaşımlarını geliştirerek kimliklerini oturtmalarında onlara destek olur.

Öğrenen Özerkliği

Uğur Okulları öğrencilerinden sürekli alınan geri dönütlerle öğretim programları ve kaynaklar düzenlenir. Seslerini makro karar mekanizmalarda duyurmaları sağlanır. Ayrıca, öğrenciler yabancı dil öğrenimi ile ilgili almak istedikleri bireysel kararlar doğrultusunda desteklenir. Katılabilecekleri çeşitli etkinlik, kulüp ve projelerle gelecek hedeflerini şekillendirmeleri için gereken fırsatlar sunulur.

 

 1. Sınıfta Yoğunlaştırılmış İngilizce

Yabancı dil eğitiminde Uğur Okullarının en önemli farklılıklarından biri, öğrencilerin yabancı dil seviyesini, 5. sınıfta en üst noktaya taşıma çabasıdır.

Uğur Okullarında, gerekli pilot çalışmaların ve gözlemlerin ardından geliştirilen yoğunlaştırılmış İngilizce programında temel öğretim metodu Content and Language Integrated Learning-Dil ve İçeriğin Bütünleşik Olduğu Öğrenim (CLIL) olarak uygulanır.

5.sınıf düzeyindeki öğrencilerimizin okul yaşantılarında matematik, fen bilgisi, hayat bilgisi, dil bilgisi, bilgisayar ve teknoloji, resim, spor gibi diğer disiplinlerde karşılaştıkları konu ve kazanımları İngilizce dersi içeriğine eklenmiş olarak tekrar etmeleri sağlanır ve okul yaşantılarında İngilizceyi kullanarak öğrenmeleri hedeflenir.

CEFR A1+ düzeyinde başlayan yoğunlaştırılmış İngilizce programında öğrencilerin yıl sonunda B1 düzeyine yükselmeleri hedeflenir.

Uluslararası standartlarda dil ölçümü aracı olan Cambridge Üniversitesi Language Assessment sınavları sayesinde öğrencilerin başarısı tarafsız bir kurum tarafından tespit edilir. Dil öğretimi hem okul içinde hem de okul dışında dijital ve online içeriklerle zenginleştirilir. Öğrencilerin dil performansları ve gelişimleri takip edilir. Tespit edilen zayıf yönler öğrenciye özgü etkinliklerle giderilir.

Yabancı Dil Eğitimi

Uğur Okullarında birinci yabancı dil İngilizcedir. 8. sınıf öğrencilerinin yıl sonunda, Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) hedeflerine uygun olarak B1.2 ve B2.1 seviyesine gelmeleri amaçlanır.

Uğur Okullarının Hedefi

 • Öğrencilerinin İngilizce dil eğitimi ile Cambridge Üniversitesi English Language Assessment (KET, PET, FCE) sınavlarında başarılı olmalarını,
 • Avrupa Dil Gelişim Dosyası çalışmaları ile öğrencilere kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alma becerisini kazandırmayı,
 • Yabancı dili doğru ve akıcı kullanmalarını,
 • Ortaöğretimde başarılı olabilmeleri için gereken dil iletişim becerilerini edinmelerini sağlamaktır.

Uğur Okulları Öğrencilerinin Yetkinlikleri

 • Eleştirel okuma ve dinleme,
 • Bilimsel ve sosyal alanda kendini ifade edebilme,
 • Okuduğu ve dinlediği içerikleri analiz edebilme, yorumlayabilme, çıkarımlar yapabilme ve üzerine görüş bildirebilme,
 • Kazandığı dil becerilerini aktif bir şekilde kullanabilme,
 • Evrensel değerler ve kültürel farklılıkları kavrayabilme,
 • Okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini harmanlayabilmekte ve bir bütün olarak yabancı dile hakim olabilmektedir.